Qëndrueshmëria

TRAJTIMI I MJEDISIT

01_Conception

Direkt nga faza e dizenjimit, inxhinierët tanë mundohen të minimizojnë impaktin e automjetit në mjedis në cdo fazë të ciklit të jetës.

Zvogëlimi i emisioneve CO2 është celësi i kërkuar. Për të arritur këtë qëllim, ne po ndërmarrim veprime në zona të ndryshme duke përfshirë kontrollin e peshës, teknologjinë e sistemit motorrik dhe aerodinamikën. Duke vendosur theksin në zgjidhjet e eficensës dhe qëndrueshmërisë të qëndisura në cdo treg, ne synojmë të implementojmë një përgjigje globale drejt efektit të shtëpisë jeshile.

Teknologjitë e të ardhmes:

Inxhinierët tanë janë duke punuar në mënyrë aktive në zgjidhjet teknologjike që do të sjellin progres në zbulimet e mëdha në impaktin e makinave në mjedis. Shpërndaret e gjeneratës së re me sistemin Stop & Start nga 2010, zgjidhjet hibride nga 2011, dhe lëshimi i makinave me 0 ndotje do të lejojnë Citroën të konsolidojë pozicionin e saj në segmentin e makinave me emisione CO2 të ulëta.

Burimet natyrore dhe riciklueshmëria

Gjithashtu duke ulur konsumin e karburantit, emisionet CO2 dhe ndotjet e tjera, politika jonë e dizajnit ekologjik synon të përmirësojë përdorimin e burimeve natyrore duke zgjedhur me kujdes përdorimin e materialeve për prodhimin e makinave tona. Ne gjithashtu synojmë të ulim impaktin potencial për makinat në fundin e jetës (ELV-të) duke promovuar riciklueshmërinë.

Shëmbull: C3 Picasso

Nga 170kg polimere që përmban C3 Picasso (pa përfshirë gomat), pothuajse 11% janë materiale “jëshile”. Ky term mbulon tri tipe të ndryshme materialesh:
– materiale të ricikluara;
– materiale natyrale si druri dhe fibra vegjetariane;
-biomaterialet, polimere prodhuar nga burime të riciklueshme në vënd të sektorit petrokimikal.

Si një shëmbull; fibrat natyrale janë përdorur në mbulesat e bagazhit, tapetin e bagazhit dhe panelet e dyerve. Plastikat e ricikluara nga industria automobilistike janë përdorur si lëndë e parë për mbrojtëset e baltës.

FABRIKAT ISO 14001

02_Fabrication

Të gjitha fabrikat tona kanë një sistem menaxhimi mjedisor bazuar në ISO 14001. Ky standart internacional vendos një normë të njohur globalisht për menaxhimin dhe organizimin.

Procesi i certifikimit filloi më shumë se dhjetë vjet më parë dhe sot ka arritur fazën e maturisë në të gjitha kombinatet tona, të gjitha të certifikuara me ISO 14001 që nga viti 2007. Ky standart, krijuar më 1996, i kërkon prodhuesve të vendosin në vënd matjet në zonë, kontrollet dhe matjet e impaktit të proceseve në mjedis. Prandaj përfshijnë trajnim të përshtatshëm për të gjithë personelin.

Industria automobilistike përfshin një sërë aktivitetesh, si derdhjet, procesi i përpunimit, presimi i materialeve, montimi i trupit, trajtimi i sipërfaqes, boja dhe montimi final. Megjithëse këto fasilitete nuk përfaqësojnë një “risk të madh për mjedisin” (sic u vendos në të ashtuquajturën Direktiva e Shtatë Europiane në 1996), ato gjithsesi shkaktojë një seri impaktesh në mjedis të cilat përpiqemi ti kontrollojmë.

1) Repartet e bojës: që nga 1995, ne kemi më shumë se përgjysmuar ndotjen për makinë të komponentëve organik të paqëndrueshëm (VOC-të) prodhuar nga solventet e bojës.

2) Fonderitë: duke përdorur pajisje të teknologjisë së advancuar (prerje me plazma) dhe duke shpërndarë sisteme kontrolli ne kemi ulur ndotjen e pluhurit në fonderi.

3) Konsumi i ujit: Kursimi i ujit është një objektiv kyc për të gjitha fabrikat tona. Kjo politikë e ka bërë të mundur uljen e konsumit të ujit për makinë të prodhuar në një koeficent nga 2.5 që nga viti 1995.

4) 94% e tepricave ripërdoret: Kombinatet tona prodhojnë pothuajse 700,000 ton mbetje për cdo vit, të ripërdorura në kombinatet e hekurit dhe fonderitë. Nga mbetjet e tjera 84% është e përdorur në kanale të ndryshme. Në total janë 94%.

ZHVILLIM I QENDRUESHEM NE ZEMER TE RRJETIT

03_Réparation

Rrjeti i Citroën është i angazhuar për të bërë një kontribut aktiv drejt politikës së mjedisit të markës, nga fillimi i jetës së makinës deri në fundin e saj.

Rrjeti i Citroën është angazhuar në tre kritere mjedisore kyce:
– Pajtueshmëria rregullatore, të sigurojë që rrjeti përputhet me rregullat nacionale dhe Europiane;
– Gjurmueshmëria, me rolin e të gjurmuarit të mbetjeve dhe sigurimi që janë ricikluar saktësisht.

Ndërgjegjësimi dhe përgjegjësia

Në Paris Motor Show në 2008, Citroën lëshoi “Paktin Jëshil”. Kjo qasje mjedisore u vendos për të ndihmuar rrjetin e shitjes në Francë të përputhej me legjislacionin e ndryshuar dhe të menaxhojë më mirë impaktin e saj mjedisor (menaxhimi i mbetjeve, magazinimi kimik, gjurmueshmëria e pjesëve në vdekje, etj.).
Të arrijë këtë Pakti Jëshil përdor një gamë të gjerë mjetesh edukuese dhe promovon kontakte ndërmjet rrjeteve dhe lojtarëve të tjerë të specializuar, si organizatat që mbledhin dhe trajtojnë ftohësit.

Mbledhja dhe menaxhimi

Rrjeti i Citroën vë në vënd një strukturë që të mbledhi dhe procesojë makinat në vdekje duke përdorur metoda të përgjegjëshme për mjedisin për më shumë se pesëmbëdhjëtë vjet më parë. Mbledhja dhe sistemimi i mbetjeve të mirëmbajtjes dhe riparimit është organizuar në linë me metodat e menaxhimit të vendosura për produktet në vdekje dhe shpërndarë në Francë si pjesë e Paktit Jëshil.

Dekontaminimi

Dizajni i cdo makine merr llogari në dekontaminimin në fund të jetës së saj dhe kërkon të bëjë procesin më të lehtë. Për të marrë thjesht një shëmbull, një shenjë vendoset në pikën më të ulët të serbatorit që ta bëjë atë më të thjeshtë për t’u zbrazur. Në të njëjtën kohë një proces cmontimi është kryer në procesin paraardhës nga inxhinierët e Citroën për cdo pjesë që duhet të hiqet si pjesë e procesit dekontaminues.