Termat ligjore

TERMAT DHE KUSHTET E PËRDORIMIT

Duke hyrë në këtë faqe në Internet (‘Site’), ju pranoni Termat dhe Kushtet e Përdorimit të Përdoruesit të paraqitura më poshtë (‘Termat dhe Kushtet”). Nëse ju nuk pajtoheni me termat dhe kushtet e mëposhtme, mos e përdorni këtë faqe.

Duke hyrë në këtë faqe, ju njihni dhe pranoni që kjo faqe do të interpretohet dhe vlerësohet vetëm sipas Ligjit të Republikes së Shqipërisë dhe që Gjykata e Tiranës do të kenë juridiksion ekskluziv në lidhje me çdo çështje që mgrihet në lidhje me këtë faqe. Nëse ju e përdorni këtë faqe nga vende të tjera, ju jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me të gjitha legjislacionin lokal në fuqi.

Kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk nuk lëshon asnjë deklaratë nëse materialet e përfshira në këtë faqe janë të përshtatshme për vende jashtë Republikës së Shqipërisë. Të gjitha informacionet e përmbajtura në këtë faqe, duke përfshirë por pa kufizuar informacionin në lidhje me produktet dhe shërbimet, vlen vetëm për ato që ofrohen ose ofrohen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Materialet e paraqitura në këtë faqe gëzojnë të drejta të autorit dhe / ose pronësisë intelektuale dhe / ose mund të përdoren nën autoritetin e kompanisë “AUTO FRANCE – AL” shpk dhe mbulohen nga dispozitat e ligjit Nr. 35/2016 “PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TO”, si dhe në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1   të Kushtetutës së Republikës së Shqipërise. Materiali i paraqitur në këtë faqe interneti nuk mund të modifikohet, përkthehet, ndryshohet, riprodhohet, copëtohet, bashkohet, kopjohet, shtypet, shkarkohet, transmetohet, ruajtur, si dhe nuk mund të hiqet ndonjë njoftim në lidhje me pronësinë e të drejtën e autorit ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale në material. Për të marrë leje për të riprodhuar materiale nga kjo faqe, kërkesat dhe pyetjet duhet të dërgohen me email në office@citroen.com.al

Autorizimi për të riprodhuar materialin nga faqet e lidhura me këtë faqe interneti duhet të merret nga mbajtësi i të drejtës së autorit në fjalë.

Duke hyrë në këtë faqe, ju njihni dhe pranoni që përdorimi i kësaj faqe interneti është nën riskun tuaj dhe se as kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk e as ndonjë nga palët e përfshira në krijimin, prodhimin ose dorëzimin e kësaj faqeje nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim dhe /ose humbje,  duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo dëmtim të drejtpërdrejtë, të rastësishëm, pasues, indirekt ose ndëshkues, ose ndonjë humbje tjetër, shpenzime ose shpenzime të çfarëdo lloji (përfshirë tarifat ligjore, tarifat e ekspertëve ose pagesa të tjera) në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet qasjes, përdorimit ose shfletimit të kësaj faqeje ose përmes shkarkimit të materialeve, të dhënave, tekstit, imazheve, video ose audio nga kjo faqe, duke përfshirë por jo kufizuar në ndonjë gjë të shkaktuar nga ndonjë virus, veprim njerëzor mosveprim ose ndonjë sistem kompjuterik, linja telefonike, kompjutera apo programet keqfunksionuese ose nga ndonjë gabim, dështim apo vonesë në transmetimet kompjuterike ose lidhjet e rrjetit.

Megjithëse janë ndërmarrë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar që specifikimet, tiparet, ilustrimet, pajisjet dhe informatat e tjera të përmbajtura në këtë faqe janë të sakta, saktësia nuk mund të garantohet dhe kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk nuk jep garanci ose deklarime për saktësinë e saj. Të gjitha informacionet dhe përmbajtjen e materialeve që gjenden në këtë faqe ju ofrohen “Ashtu siç janë”, pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancinë e nënkuptuar të plotësisë, saktësisë, tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar , titull dhe mosshkelje e rregullave.

Mos publikoni në këtë faqe, ose të transmetoni në këtë faqe material pornografik, të turpshëm, profan, shpifës, kërcënues, të paligjshëm ose material tjetër që mund të përbëjë ose të inkurajojë sjelljen që do të konsiderohej vepër penale, ose në ndonjë mënyrë tjetër të shkelë ndonjë ligj apo rregullore. Pavarësisht faktit se kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk ose palët e tjera të përfshira në krijimin, prodhimin ose dërgimin e kësaj faqeje, mund të monitorojnë ose shqyrtojnë transmetimet, postimet, diskutimet ose bisedat, kompania dhe të gjitha palët e përfshira në krijimin, prodhimin ose shpërndarjen e kësaj faqeje, përjashtojmë çdo përgjegjësi që mund të dalin nga përmbajtja e saj, duke përfshirë, por pa u kufizuar në pretendimet për shpifje, gjëra të turpshme, blasfemi, gënjeshtra, pornografi, fyerje ose keqinterpretim.

Duke hyrë në këtë faqe ju njihni dhe pranoni që çdo komunikim ose material që ju transmetoni në këtë faqe ose kompanisë “AUTO FRANCE – AL” shpk , në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo arsye, nuk do të trajtohet si konfidencial ose i pronë, por ashtu siç parashikohet në Politikën tonë të Privatësisë. Për më tepër, ju pranoni dhe pajtoheni që çdo ide, koncept, teknikë, procedurë, metoda, sisteme, dizajne, plane, skema ose materiale të tjera që i transmetoni  kompanisë “AUTO FRANCE – AL” shpk mund të përdoret nga ne kudo, në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye.

Përsa më sipër, ju njihni dhe pranoni që çdo emër, logo, markë tregtare ose shërbimesh që përmbahen në këtë faqe është në pronësi, licensë apo shfrytëzohet nën autoritetin e kompanisë “AUTO FRANCE – AL” shpk dhe mund të mos përdoret nga ju. Kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk do të zbatojë në mënyrë agresive të drejtat e pronësisë intelektuale në masën e plotë të ligjit. Tingujt, grafikat, tabelat, tekstet, videot, informatat ose imazhet e vendeve ose njerëzve janë pronë e kompanisë ose përdoren në këtë faqe interneti me leje. Përdorimi i ndonjë prej këtyre materialeve është i ndaluar. Çdo përdorim i paautorizuar i këtyre materialeve mund t’ju sjellë sanksione ose dëme financiare, duke përfshirë, por jo kufizuar në ato që lidhen me shkeljen e markave tregtare, të drejtat e autorit, privatësinë dhe të drejtat e publicitetit.

Megjithëse kjo faqe mund të jetë e lidhur me faqe të tjera, kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk nuk është, drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke nënkuptuar ndonjë miratim, asocim, sponsorizim, miratim apo lidhje me faqen e lidhur. Duke hyrë në këtë faqe ju pranoni dhe pranoni që kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk nuk i ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me këtë faqe dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje jashtë site-it ose ndonjë faqe tjetër të lidhur me këtë faqe. Lidhja me ju në ndonjë faqe tjetër jashtë site-it ose faqe të tjera është në riskun tuaj.

Kompania rezervon të drejtën për të rishikuar këtë informacion ligjor në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye dhe rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në çdo kohë, pa njoftim ose detyrim, në ndonjë nga informacionet e përmbajtura në këtë faqe. Duke hyrë në këtë faqe ju njihni dhe pranoni që do të jeni të detyruar nga ndonjë rishikim i tillë. Ne sugjerojmë që në mënyrë periodike të vizitoni këtë faqe të faqes sonë zyrtare, për të shqyrtuar këto terma dhe kushte.

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

Privatësia juaj është e rëndësishme për kompaninë “AUTO FRANCE – AL” shpk. Ne duam që ju të ndiheni të sigurt për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave tuaja personale dhe për këtë arsye ne kemi zhvilluar një politikë të privatësisë së internetit, e cila përfshin të gjitha të drejtat që ju janë dhënë nga nga ligji nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Ne shpresojmë që politika e mëposhtme do t’ju ndihmojë të kuptoni se si të merrni, të përdorni dhe të mbroni të dhënat personale që ju ofrohen nëpërmjet faqes sonë të internetit.

Ne ju këshillojmë të lexoni me kujdes këtë politikë të privatësisë. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me çështjet e privatësisë, mund të na shkruani në adresat e dhëna më poshtë.

 1. Ne nuk marrim të dhëna tuaja personale, domethënë informacione që ju identifikojnë ju si individë, përveç atyre që ju përzgjidhni të jipni. Ne mbledhim vetëm informacione që besojmë se janë të rëndësishme për të kryer biznesin tonë, për qëllime marketingu dhe për të monitoruar përmirësimin e produkteve tona. Ndonjëherë ne mund të kërkojmë që ju të na jipni vullnetarisht informacione personale, të tilla si adresa juaj e postës elektronike dhe adresa postare, për qëllime të tilla si kregjistrimi ose pjesëmarrja në një anketë online apo konkurs.
 2. Ne mbledhim dhe përdorim të dhëna personale për të dërguar materiale të drejtpërdrejta marketingut të produkteve tona, promovime dhe oferta që mund të jenë me interes për ju, për t’ju siguruar informacionin që kërkoni, për t’ju përgjigjur komenteve që ju dërgoni në faqe, për t’ju lejuar të merrni pjesë në ndonjë nga sondazhet dhe konkurset në internet, e në përgjithësi të jemi në gjendje të komunikojmëi pasi të marrim një kërkesë nga ju.
 3. Ne mbledhim, përdorim dhe mbajmë çdo informacion personal që na jepet nga ju, vetëm për qëllimet e treguara në këtë politikë dhe siç përshkruhet në faqen tonë të internetit dhe në respektimin e rreptë të ligjeve vendore të Mbrojtjes së të Dhënave.
 4. Ne nuk ju dërgojmë postë të pakërkuar, mesazhe ose postën të padëshituar. Klientët kanë të drejtë të kërkojnë të mos marrin oferta marketingu të drejtpërdrejta.
 5. Ne nuk do t’i ofrojmë asnjë pale të tretë, me përjashtim të drejtuesve të kompanisë “AUTO FRANCE – AL” shpk, çdo informacion që ju jepni, përveç nëse kjo na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj, me urdhër të gjykatës, për qëllime të procedurave ligjore ose me pëlqimin tuaj.
 6. Hulumtimi i tregut duke përdorur informacionin e klientit kryhet vetëm me qëllimin që të kuptojmë nevojat e klientëve tanë dhe tendencat e biznesit, e në mënyrë që të zhvillojmë dhe përmirësojmë produktet tona..
 7. Ofruesit e shërbimeve të palës së tretë mund të kontraktohen për të ofruar shërbime për ne. Për këtë qëllim, ne do të duhet të sigurojmë kompani / organizata të tilla me të dhënat e nevojshme personale. Ne do t’a bëjmë të detyrueshëm për kompanitë / organizatat e tilla që të zbatojnë në mënyrë rigoroze të gjitha dispozitat e ligjit në fuqi kur ato të përpunojnë të dhënat tuaja personale, gjatë ofrimit të shërbimeve të tyre për ne.
 8. Palët e treta të autorizuara, përfshirë ofruesit e shërbimee të jashtme, me qasje të lejuar në informacionin tuaj, janë të detyruar të aplikojnë masat e duhura të sigurisë për masat e duhura teknike dhe organizative që mund të jenë të nevojshme për të mbrojtur të dhënat personale që përpunohen nga shpërndarja, humbja ose shkatërrimi i paautorizuar apo aksidenta, sil dhe nga çdo formë e paligjshme të përpunimit të të dhënave.
 9. Të gjitha përpjekjet e arsyeshme janë bërë për të mbajtur informatat e klienteve tane të përditësuara. Ju do të na ndihmoni të ndërmarrim veprime të shpejta dhe efikase duke na informuar për çdo ndryshim në të dhënat tuaja personale duke na dërguar një email ose duke na shkruar në adresat e dhëna më poshtë.
 10. Ju mund të na shkruani në adresën e mëposhtme nëse deshironi të dini se çfarë informacioni personal që kemi për ju.
 11. Ne përpiqemi të investojmë në teknologjitë më të fundit të sigurisë dhe të mbajmë politika strikte të sigurisë së informacionit të projektuara për të parandaluar qasjen e paautorizuar në informacionin tuaj nga çdokush, përfshirë stafin tonë.
 12. Të gjithë punonjësit tanë janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre për ruajtjen e konfidencialitetit të klientit dhe në përputhje me politikat tona të sigurisë së informacionit..
 13. Duke përdorur këtë faqe, ju shprehni pëlqimin tuaj ndaj politikës sonë të privatësisë. Nëse nuk pajtoheni me këtë politikë, ju lutemi mos e përdorni këtë faqe.
 14. Ne rezervojmë të drejtën, në liri veprimi të plotë, për të ndryshuar, modifikuar, shtuar dhe / ose hequr pjesë të kësaj politike në çdo kohë. Qasja juaj e vazhdueshme ose përdorimi i faqes sonë të internetit do të thotë që ju pajtoheni me ndonjë ose të gjitha ndryshimet.